Informacja o numerach telefonów: (56) 61-00-209

BIP SSM
Specjalistyczny Szpital Miejski
BIP SSM

e-RejestracjaToruń Porusza


Ośrodek szkoleniowy chirurgii kręgosłupa

Jesteśmy ośrodkiem szkoleniowym firmy DePuy Synthes Spine, Johnson & Johnson w zakresie małoinwazyjnej chirurgii kręgosłupa na oddziale neurochirurgiiRoche
Doposażenie Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w aparaturę diagnostyczną było możliwe dzięki wsparciu firmy Roche Polska
Przenośny kardiomonitor z defibrylatorem sponsoruje firma Roche Polska.


Regionalny Program Operacyjny
Województwa Kujawsko-Pomorskiego


RPO

Dofinansowanie dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu


Tytuł projektu:
„Poszerzenie zakresu udzielanych w Oddziale Hematologii Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu świadczeń zdrowotnych poprzez utworzenie Banku Komórek”

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 3 „Rozwój infrastruktury społecznej” Działanie 3.2 „Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej Schemat: opieka zdrowotna”

Dane finansowe:
Całkowity koszt projektu: 2 851 435,03 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 716 986,44 zł

Data podpisania umowy:
28.10.2014 r.

Termin realizacji:
styczeń 2014 r. – wrzesień 2015 r.

Opis projektu:
W adaptowanym na potrzeby banku komórek budynku wyodrębnione zostaną m.in.

 • Pracownia Preparatyki Komórek w systemie zamkniętym do szybkiego przygotowania do krioprezerwacji (nieniszczące zamrożenie materiału biologicznego i przechowywanie go w bardzo niskich temperaturach) macierzystych komórek krwiotwórczych pozyskanych od pacjentów w fazie remisji choroby i od zdrowych dawców z krwi obwodowej,
 • Krio Magazyn (bank komórek),
 • pomieszczenie rejestracyjne (rejestracja przyjmowanego i wydawanego materiału biologicznego do przeszczepów),
 • gabinet pracy zespołu personelu wyższego,
 • archiwum,
 • pomieszczenie socjalne,
 • łazienka dla personelu,
 • magazyn materiałów czystych,
 • magazyn materiałów zużytych,
 • magazyn środków czystości.

W ramach projektu zakupiony zostanie także niezbędny sprzęt i wyposażenie umożliwiające funkcjonowanie banku komórek macierzystych.

Realizator:
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu
Dyrektor – Krystyna Zaleska, tel. 56 610 02 68
Maria Jaraczewska, tel. 56 610 03 24


Mój region w Europie


Dofinansowanie dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu


Tytuł projektu:
„Realizacja celów jakości poprzez zintegrowanie systemu zarządzania lekami z elektronicznym systemem obiegu dokumentacji medycznej w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu”

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 4 „Rozwój infrastruktury społeczeństwa inormacyjnego” Działanie 4.2 „Rozwój usług i aplikacji dla ludności "

Dane finansowe:
Całkowita wartość projektu: 1 100 000,00 zł
Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 823 900,00zł
Wkład własny: 276 100,00 zł

Opis projektu:

Cel projektu:
Nadrzędnym celem projektu jest stworzenie warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie poprzez stosowanie w usługach publicznych technologii teleinformacyjnych i komunikacyjnych. Projekt realizuje cele rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez upowszechnienie i podniesienie poziomu kompetencji stosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych, rozszerzając oparte na technologii ICT usługi głównie dla mieszkańców regionu. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług publicznych realizowanych przez SSM w Toruniu poprzez uruchomienie specjalistycznych systemów informatycznych opartych na wewnątrzszpitalnej infrastrukturze sieciowej (zintegrowanych platform cyfrowych, modułów informacyjnych), mających na celu gromadzenie, przechowywanie i przekazywanie informacji, które poprzez unifikacje systemów wymiany informacji oraz e-obiegu dokumentów zapewnią wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania lekami wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentacji medycznej, zwiększając poprzez uruchomienie e-usług dostępność i jakość usług publicznych realizowanych przez jednostkę publicznej służby zdrowia jaką jest SSM w Toruniu. W szczególności, integracja niniejszego projektu z rozwijaną w województwie siecią szerokopasmowego internetu zapewni uruchomienie e-usług (e-rejestracja) dla ludności, a także wymianę informacji z przedstawicielami władz różnego szczebla administracji sprzyjając integracji i poprawie życia mieszkańców województwa.

Przedmiotem projektu jest rozbudowa systemu HIS o moduły wspomagające zarządzanie gospodarką lekową wraz z wdrożeniem elektronicznego systemu obiegu dokumentacji medycznej, połączone z zakupem środków trwałych oraz usług zewnętrznych niezbędnych dla wdrożenia projektu, składające się z dwóch zadań inwestycyjnych:
a) Elektroniczny system obiegu dokumentacji medycznej i e-usługi
b) Zintegrowany system zarządzania lekami

W ramach powyższych zadań niezbędne jest poniesienie wydatków na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, nabycie i instalacja środków trwałych połączonych z niezbędnymi do realizacji projektu dobrami materialnymi, a także zakupem usług opracowania bądź adaptacji istniejących komputerowych baz danych oraz zakupem usług informatycznych, w tym opracowania, dostosowania i konfiguracji oprogramowania niezbędnego dla funkcjonowania inwestycji.

Typ projektu: Budowa i unowocześnienie zintegrowanych systemów zarządzania lekami

Termin realizacji:
01.04.2013 r. - 31.12.2014 r.

Termin podpisania umowy o dofinansowanie:
10.06.2013 r.

Realizator:
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu
www.med.torun.plBroszura informacyjna o projekcie


Informujemy, iż w dniu 14 grudnia 2011 r. Uchwałą Nr 70/1528/11 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął decyzję w sprawie dofinansowania wniosków złożonych na konkurs 64/III/3.2./2011 w ramach Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej schemat: opieka zdrowotna w zakresie rehabilitacji medycznej oraz schemat: pomoc społeczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

WND-RPKP.03.02.00-04-008/11 pod nazwą "Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla realizacji procedur rehabilitacji neurologicznej, jako element polityki jakości w zakresie zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeńmedycznych.", o całkowitej wartości projektu 410 000,00 PLN, kosztach kwalifikowalnych 410 000,00 PLN w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 260 000,00 PLN (63,42%) - Wnioskodawca Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Informujemy, iż w dniu 09 listopada 2010 r. Uchwałą Nr 87/1522/10 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał projektowi, który przeszedł etap oceny formalnej i merytorycznej, dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury społecznej 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, konkurs nr 43/III/3.2./2010.

W ramach projektu Szpital doposażono w następujący sprzęt:

Oddział Hematologii:

 • system monitorowania funkcji życiowych pacjenta z łózkami intensywnej opieki medycznej: 4 zestawy
 • fotele do chemioterapii: 11 szt.
 • pompy wolumetryczne: 12 szt.
 • separator komórkowy: 1 szt.
 • loża laminarna: 1 szt.


Blok Operacyjny Sala Neurochirurgiczna:

 • ramię C 3D: 1 szt.
 • Neuronawigacja: 1 szt.


WND-RPKP.03.02.00-04-002/10 pod nazwą "Zakup sprzętu i aparatury medycznej jako element rozwoju hematologii i procedur zabiegowych", o całkowitej wartości projektu 3 500 000,00 PLN, kosztach kwalifikowalnych 3 500 000,00 PLN w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 2 200 000,00 PLN (62,86%) - Wnioskodawca Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.


Zakup sprzętu i aparatury medycznej jako podstawowy element realizacji celów polityki jakości

Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej

Całkowita wartość inwestycji: 5 253 757 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3 384 200 zł


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. http://fundusze.kujawsko-pomorskie.pl

Szczegółowy wykaz sprzętu, który ma zostać zakupiony w ramach dofinansowania z RPO WK-P dostępny jest na stronie internetowej: http://www.kujawsko-pomorskie.pl